DURANATE Asahi kasei
Hexamethylene Diisocyanate Curing Agent for Urethanes
主页 标准型 快干型 弹性型 低极性溶剂可溶性
二官能团型·单体 低粘度型 封闭型 水分散型 种类·性能
主页 > 溶剂特性一览表
多耐德 型号
相容性
需要量的计算方法
试验方法 评价方法
使用及储藏注意事项
涂料时报
目录
溶剂特性一览表
联系我们
溶剂特性一览表  
分类 名称 分子量 沸点
(℃)
熔点
(℃)
蒸气压
(kPa/℃)
比重 闪点
(℃)
甲苯 92.14 110.6 -95 2.9/20 0.87 4
二甲苯 106.17 139.1 -47.9 0.82/20 0.87 26
环己烷 84.16 80.7 6.5 27/42 0.79 <-14
HAWS   151-193 <0 不明 0.82 31
LAWS   151-196 <0 不明 0.80 46
Solvesso 100   152-171 -53 1.3/38 0.88 42
A-solvent   150-200 <-40 不明 0.79 43
Pegasol 3040   150-200 - 0.28/20 0.78 42
乙酸乙酯 88.10 77 -84 9.7/20 0.90 -3
乙酸丁酯 116.16 126.3 -77 1.3/20 0.88 28
乙酸异丁酯 116.16 116.3 -98.9 1.7/20 0.87 21
乙酸戊酯 130.18 142.0 -70.8 1.2/40 0.87 25
乙二醇乙醚乙酸酯 132.16 156.3 -61.7 0.4/20 0.97 51
丙二醇甲基醚乙酸酯 132.10 146 <-55 0.46/20 0.97 47.7
丙酮 58.08 57 -94 24.6/20 0.79 -20
甲乙酮 72.12 79.6 -87.3 9.5/20 0.80 -5.6
甲基异丁基酮 100.16 119 -84.7 0.67/20 0.80 17
环己酮 98.15 155.7 -45 0.45/20 0.95 41.5
丁基溶纤剂 118.17 171.2 <-50 0.1/20 0.91 61
甲基卡必醇 120.15 194.2 <-84 0.02/20 1.03 93
卡必醇 134.17 201.9 <-76 0.06/20 1.03 94
丁基卡必醇 162.2 230.4 <-68 0.01/20 0.95 78
乙基卡必醇 162.2 188.4 -44 0.05/20 0.91 82
甲基溶纤剂 76.06 124.4 -85 0.8/20 0.97 43
乙二醇一乙醚 90.12 134.8 -70 0.5/20 0.93 45
二丙二醇单甲醚 148.20 190 -82.8 0.05/25 0.95 75
二丙二醇二甲醚 162.2 175 <-71 0.07/20 0.90 65
甲醇 32.04 64.5 -95 13.3/20 0.79 12
乙醇 46.07 78.3 -144 6.4/20 0.79 12.2
异丙醇 60.09 82.3 -88.5 4.3/20 0.79 11.7
正丁醇 74.12 117.7 -89.8 0.58/20 0.81 37.8
仲丁醇 74.12 99.5 -114.7 1.7/20 0.81 23.9
异丁醇 74.12 107.9 -108 1.3/20 0.80 27.8
环己醇 100.16 161.1 25.1 0.11/20 0.95 62.8
※ 1kPa=7.5mmHg
  TOP
隐私保护 版权声明
Asahi kasei
Japanese English Chinese